Prague Reality
Prague RealityOceňování
Základní údaje Profil Přehled činnosti Pilíře společnosti Reference Něco navíc Slevy a akce Média o nás Kontakt ČeskyEnglishDeutsch
   

PROFESNÍ A ETICKÝ KODEX

KONCESOVANÉHO ODHADCE MAJETKU
Martina Zelingra (koncesní listina ev. č. 320100-109463-00)

 • Tento profesní a etický kodex odhadce majetku (dále jen Kodex) obsahuje profesní a etické zásady, kterými se řídí odhadce majetku při výkonu své profese. Kodex upravuje chování, práva a povinnosti odhadce a tento se zavazuje dodržovat v něm uvedená ustanovení.
 • Odhadce při své práci chrání zájmy veřejné, prosazuje zvýšení úrovně odborných odhadů, plně využívá svého vzdělání a praxe v oboru, je společensky bezúhonný a práci vykonává s vědomím plné zodpovědnosti za její výsledky.
 • Odhadce je povinen při své práci dodržovat a dbát na dodržování platných zákonů, vyhlášek, nařízení a norem, zejména zákonů a norem přímo se vztahujících k oceňování.
 • Odhadce je povinen odmítnout zakázku, při které by mohl být ke klientovi podjatý. Odhadce vykonávající svou profesi nemůže vykonávat činnost, při které by mohlo dojít ke střetu zájmů či podjatosti.
 • Odhadce chrání zájmy svého klienta, vykonává práce na zakázce s vysokým profesionálním úsilím a na odpovídající úrovni s cílem zajistit vysokou kvalitu odhadu.
 • Odhadce musí podřídit svůj osobní zájem zájmu klienta. Pokud by došlo ke střetu těchto zájmů, je povinen o tom neprodleně klienta vyrozumět a případně od zakázky odstoupit. Jednání s klientem jsou důvěrná a jím poskytnuté informace nesmí být použity při jiném odhadu nebo činnosti bez jeho souhlasu. O skutečnostech týkajících se klienta zachovává mlčenlivost.
 • Odhadce má nárok na přiměřenou odměnu za provedené výkony. Při zahájení prací na odhadu musí s klientem uzavřít ústní nebo písemnou dohodu ve smyslu obecně platných předpisů, ve které se mimo smluvních podmínek ocenění (viz Podmínky k provozování koncesované živnosti) stanoví výše honoráře, termíny a podmínky splatnosti honoráře. Výši honoráře stanoví podle obecně uznávaných zásad přiměřeně rozsahu a náročnosti odhadu.
 • Odhadce nesmí bez předchozího souhlasu objednavatele pověřit zpracováním zakázky jinou osobu. Může však zadat části zakázky jako subdodávku, pokud si ponechá řízení a koordinaci práce. Formou subdodávky je odhadce povinen zadat ty části odhadu, které jsou mimo obor jeho specializace.
 • Odhadce působí na šíření dobrého jména profese.
 • Odhadce nesmí při výkonu svého povolání poškodit svou profesi, dbá na dodržování společenských a etických pravidel a musí se vyvarovat takových způsobů jednání, které by ohrozily nebo znevážily profesi ve společnosti. Zejména se vyhýbá způsobům nekalé soutěže, nepřiměřené reklamě, zatajování a zamlčování některých skutečností. Odmítá různé formy nátlaku a ovlivňování. Nevydá odborný odhad a stanovisko bez důkladné znalosti věci.
 • Odhadce sleduje vývoj své profese a oboru, doplňuje své vědomosti a zvyšuje svou kvalifikaci.
 • Odhadce zpracovávající odhad nebo řídící práci na ocenění, opatřuje tento odhad svým podpisem a razítkem. Tím také přebírá odpovědnost za odbornou úroveň a kvalitu odhadu. Odhady takto označené zapisuje do vedeného seznamu.
 • Odhadce nesmí přijímat závazky, funkce a jiné zakázky neslučitelné s výkonem činnosti odhadce.
 • Odhadce se vyvaruje úmyslného přímého či nepřímého poškození svého kolegy. Tím není dotčeno právo zhotovovat odborné posudky, expertizy, recenze apod. prací svých kolegů. Nepřevezme rozpracovaný odhad bez souhlasu původního odhadce. Neprovádí neobjektivní kritiku, ovlivňování ve svůj prospěch apod. Jestliže přebírá rozpracovaný odhad nebo navazuje na předchozí práci jiného odhadce, je povinen respektovat jeho autorská práva a práci s původním odhadcem zkonzultovat.
 • Odhadce je povinen uvádět na odhadu jména spoluautorů, kteří se na něm podíleli.

Vytvořil, udržuje a doplňuje:

Martin Zelingr

Tel.: +420 603 856 922
IČO: 61662666
DIČ: CZ7406290584
Koncesní listina ev. č. 320100-109463-00
"Oceňování majetku pro věci nemovité"

V Praze, září 2000® PRAGUE REALITY, s.r.o.
ŘÍMSKÁ 45, 120 00 PRAHA 2, TEL/FAX: 224 916 054
TEL: 224 919 363, 224 921 399, 224 918 385, 224 920 973, 224 919 198
e-mail: prague@praguereality.cz, www.praguereality.cz